C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-lap-trinh-python-danh-cho-thieu-nhi

Khóa học lập trình Python dành cho thiếu nhi

Ngày đăng bài 04, 07, 2023Nội dung khóa học

Giới thiệu về Python: Python là gì, nó hoạt động như thế nào và các phần khác nhau của cú pháp Python.

Biến: Các biến, là các thùng chứa có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, cách khai báo biến, gán giá trị cho biến và sử dụng biến trong mã.

Các loại dữ liệu: Loại dữ liệu khác nhau được hỗ trợ trong Python, chẳng hạn như số, chuỗi và danh sách, sử dụng đúng kiểu dữ liệu cho các nhiệm vụ khác nhau.

Toán tử: Số học, toán tử so sánh và toán tử logic, cách sử dụng các toán tử để thực hiện các tác vụ.

Câu lệnh luồng điều khiển: luồng điều khiển khác nhau có thể được sử dụng trong Python, chẳng hạn như câu lệnh if, vòng lặp for và vòng lặp while.

Chức năng: Các khối mã có thể tái sử dụng để thực hiện một tác vụ cụ thể. Các em sẽ học cách định nghĩa hàm, gọi hàm và truyền đối số cho hàm.

Đối tượng và lớp: Trẻ em sẽ học về các đối tượng và lớp, là những khối xây dựng của lập trình hướng đối tượng, tạo các đối tượng, định nghĩa các lớp và sử dụng các phương thức.

Dự án: Trẻ em sẽ làm việc trên nhiều dự án khác nhau để thực hành các kỹ năng Python của mình. Các dự án này có thể là bất cứ thứ gì, từ các trò chơi đơn giản đến các ứng dụng phức tạp.